Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem zajęć w Dziecięcej Akademii Rozwoju i akceptuję go.