REGULAMIN ZAJĘĆ DZIECIĘCEJ AKADEMII ROZWOJU

Regulamin określa zasady organizacji zajęć w
Dziecięcej Akademii Rozwoju
z siedzibą przy ul. Kasztelańskiej 1,
58-316 Wałbrzych,
organizowanych przez firmę

“Dziecięcą Akademią Rozwoju” Spółka Cywilna E. Borczyk, A. Lisicka
NIP: 8863006283
REGON: 381201565

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dziecięca Akademia Rozwoju zobowiązuje się się do organizacji zajęć zgodnie z aktualną ofertą, w formie zgodnej z opisem znajdującym się na stronie www.dar.edu.pl
 2. Zapisanie dziecka na zajęcia lub zgłoszenie własnego uczestnictwa w zajęciach zgodnych z aktualną ofertą Dziecięcej Akademii Rozwoju jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie oraz przestrzeganiem zasad w nim zawartych.
 1. Dziecięca Akademia Rozwoju zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w Regulaminie.
 2. Dziecięca Akademia Rozwoju  zobowiązuje się do poinformowania o ewentualnych zmianach Uczestników zajęć , Rodziców / Opiekunów telefonicznie lub drogą mailową i podanie ich do publicznej wiadomości na stronie www.dar.edu.pl

II.ZGŁOSZENIE I UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH

 1. Rodzic / Opiekun lub osoba dorosła dokonuje zgłoszenia dziecka lub własnego zgłoszenia na zajęcia zgodnie z aktualną ofertą:
  a. telefonicznie : 48 791 635 476, 608 416 106
  b. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na określone zajęcia drogą elektroniczną
  c. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na określone zajęcia w siedzibie Dziecięcej Akademii Rozwoju
 2. Administratorem danych osobowych jest Dziecięca Akademia Rozwoju , a ich pozyskanie ma na celu jedynie rzetelne świadczenie usług określonych w Regulaminie.
 3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu z terminowym opłaceniem zajęć.
 4. Po zakwalifikowaniu Uczestnika, Klient zawiera z “Dziecięcą Akademią Rozwoju” Spółka Cywilna E.Borczyk, A.Lisicka umowę dotyczącą realizacji określonych zajęć i wypełnia FORMULARZ UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH   – dokumenty podpisuje w siedzibie Dziecięcej Akademii Rozwoju.
 5. Rodzic / Opiekun, osoba dorosła jest zobowiązany do podania Dziecięcej Akademii Rozwoju  prawdziwych i aktualnych danych oraz informacji potrzebnych do realizacji usługi zgodnie z regulaminem.

III. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

 1. Płatności za zajęcia dla dzieci należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć zgodnie z cennikiem Dziecięcej Akademii Rozwoju i na zasadach określonych w umowie.
 2. Płatności za zajęcia należy dokonać  przelewem bankowym na rachunek bankowy 90 1140 2004 0000 3302 7800 4379.
 3. ODWOŁANIE, PRZESUNIĘCIE ZAJĘĆ LUB ROZWIĄZANIE GRUPY
 4. W przypadku niewystarczającej liczby Uczestników, nagłej niedyspozycji osoby prowadzącej, lub z innych, niezależnych od Dziecięcej Akademii Rozwoju  przyczyn, zajęcia mogą zostać odwołane, ich termin może zostać przełożony lub może zostać rozwiązana grupa.
 5. W przypadkach określonych w pkt. IV.1 Dziecięca Akademii Rozwoju   zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za opłacone przez Klienta zajęcia.
 6. Klient ma prawo skorzystać w ramach wniesionej opłaty z innych zajęć zgodnie z aktualną ofertą Dziecięcej Akademii Rozwoju.
 7. BEZPIECZEŃSTWO
 8. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką osoby prowadzącej dane zajęcia
 9. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody osoby prowadzącej dane zajęcia .
 10. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody prowadzącego zajęcia przedmiotów będących własnością Dziecięcej Akademii Rozwoju .
 11. Odpowiedzialność materialną za zniszczenia wynikające z celowego działania lub użytkowania bez zgody osoby prowadzącej sprzętu – wyposażenia sali, ponosi Rodzic/Opiekun dziecka.
 12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 13.  Dziecięca Akademii Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 14. Dziecięca Akademii Rozwoju  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone na zajęcia przez uczestników
 15. Dla własnego komfortu i bezpieczeństwa uczestnicy zajęć mogą przynosić obuwie zmienne.
 16. Dziecięca Akademii Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za niepełnoletniego uczestnika zajęć po skończonych zajęciach. Za bezpieczeństwo dzieci samodzielnie przychodzące na zajęcia i wychodzące z zajęć odpowiedzialni są ich Rodzice / Opiekunowie.
 17. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń prowadzącego zajęcia.
 18. We wszelkich sprawach formalnych niepełnoletnich uczestników reprezentują ich Rodzice / Opiekunowie
 19. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 20. W salach podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoba prowadząca i uczestnicy zajęć.
 21. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer przez osoby nieupoważnione przez osobę prowadzącą zajęcia w siedzibie Dziecięcej Akademii Rozwoju jest zabronione.
 22. W siedzibie Dziecięcej Akademii Rozwoju obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków lub innych środków odurzających.
 23. Organizator, pod warunkiem zgody Rodzica / Opiekuna, dorosłego Uczestnika Zajęć może udostępniać wizerunek Uczestnika w formie zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Dziecięcej Akademii Rozwoju – Klient wyraża w tej kwestii pisemną zgodę.