REGULAMIN WAKACJI 2019 z DAR

 1. Organizatorem WAKACJI 2019 z DAR jest „Dziecięca Akademia Rozwoju” Spółka Cywilna E. Borczyk, A. Lisicka prowadząca działalność gospodarczą  z siedzibą przy ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8863006283, REGON: 381201565.
 2. Zajęcia w ramach WAKACJI 2019 z DAR  są realizowane zgodnie z ofertą Dziecięcej Akademii Rozwoju dostępną bezpośrednio lub na stronie internetowej.
 3. Rodzic / Opiekun dokonuje zgłoszenia dziecka  na zajęcia organizowane w wybranym tygodniu wakacji 2019 r. zgodnie z aktualną ofertą:
 1. telefonicznie : 48 791 635 476, 48 608 416 106
 2. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na określone zajęcia drogą elektroniczną,
 3. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na  w siedzibie Dziecięcej Akademii Rozwoju.
 1. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona (15 uczestników). O zakwalifikowaniu Uczestnika do grupy decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu z terminowym podpisaniem umowy, wypełnieniem  karty kwalifikacyjnej uczestnika zajęć organizowanych w ramach WAKACJI 2019 z DAR oraz dokonaniem wpłaty za zajęcia zgodnie z umową
 2. Rodzic / Opiekun, osoba dorosła jest zobowiązany do podania Organizatorowi prawdziwych i aktualnych danych oraz informacji potrzebnych do realizacji usługi zgodnie z Regulaminem.
 3. W zajęciach organizowanych w ramach WAKACJI 2019 z DAR mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 do 12 lat.  Podstawą uczestnictwa w nich jest umowa o świadczenie usług w ramach WAKACJI 2019 z DAR , wypełnienie  karty kwalifikacyjnej Uczestnika Zajęć oraz wniesienie całości opłaty.
 4. Zajęcia organizowane w ramach WAKACJI 2019 z DAR z  trwają 5 dni, od poniedziałku do piątku. Organizator zapewnia opiekę nad Uczestnikami Zajęć od godziny 8:00 do godziny 16:00.
 5. Uczestnik może być odbierany z zajęć wyłącznie przez Rodzica / Opiekuna lub osobę upoważnioną, po okazaniu dokumentu.
 6. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem osób prowadzących według programu WAKACJI 2019 z DAR.
 7. Uczestników Zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody prowadzącego zajęcia przedmiotów będących własnością Organizatora
 8. Rodzic / Opiekun wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć realizowanych w ramach WAKACJI 2019 z DAR. Zgoda Rodziców / Opiekunów na ich publikację na stronie internetowej, Facebooku oraz w Dziecięcej Akademii Rozwoju jest dobrowolna.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub zniszczone przez Uczestników Zajęć, wskazuje jednocześnie, aby uczestnicy nie przynosili cennych przedmiotów na zajęcia.
 10. Za zniszczenia dokonane przez Uczestnika Zajęć siedzibie DAR lub na zewnątrz, jego Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy wyrządzonej szkody.
 11. Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do udziału w aktywnościach organizowanych w  ramach realizacji programu WAKACJI 2019 z DAR i stosowania się do poleceń osób prowadzących zajęcia. Uczestnicy nie mogą opuszczać siedziby Organizatora, ani oddalać się od grupy podczas zajęć poza siedzibą DAR.
 12. Organizator gwarantuje Uczestnikom Zajęć bezpieczne warunki uczestniczenia we wszystkich aktywnościach oraz miłą i życzliwą atmosferę podczas zajęć.
 13. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do poszanowania godności rówieśników i dorosłych, bezpiecznego zachowania oraz przestrzegania norm społecznych.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zajęć w ramach WAKACJI 2019 z DAR uwzględnionych w ofercie Dziecięcej Akademii Rozwoju w sytuacji niewystarczającej liczby uczestników, o czym zobowiązuje się powiadomić Rodziców / Opiekunów, którzy zgłosili dzieci na zajęcia, najpóźniej 7 dni przed terminem ich realizacji, bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów.
 15. Podpisanie umowy zobowiązuje Organizatora do zrealizowania zajęć w ramach WAKACJI 2019 z DAR w określonym terminie, a Klienta do poniesienia kosztów określonych w umowie.
 16. Dla własnego komfortu,  Uczestnicy Zajęć mogą przynosić obuwie zmienne oraz / lub skarpety antypoślizgowe do zabaw na interaktywnej podłodze.
 17. We wszelkich sprawach formalnych niepełnoletnich uczestników reprezentują ich Rodzice / Opiekunowie
 18. W salach podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby prowadzące zajęcia oraz Uczestnicy Zajęć.
 19. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer przez osoby nieupoważnione przez Organizatora w siedzibie Dziecięcej Akademii Rozwoju jest zabronione.
 20. W siedzibie Dziecięcej Akademii Rozwoju obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, posiadania i zażywania narkotyków lub innych środków odurzających oraz przebywania na jej terenie osób pod wpływem alkoholu  lub środków odurzających.